Personuppgiftspolicy

Denna personuppgiftspolicy ger dig information om hur och varför vi behandlar våra medlemmars personuppgifter.

HUR VI ANVÄNDER PERSONUPPGIFTER

Träningsuppföljning. För att administrera och följa upp din träning hos oss, kommer vi att registrera din träningshistorik, dvs. dina besök på våra träningscenter, din anmälan och avanmälan av gruppträningspass, ditt deltagande vid gruppträningspass, din användning av personlig tränare samt din övriga användning av vårt träningsutbud. Om du väljer att dela det med oss, kommer vi även att behandla information om din hälsa, såsom fysiska skador eller sjukdom.

Online träning. För att administrera och följa upp användningen av våra webbaserade tjänster, kommer vi att registrera dina inloggningsdetaljer (användarnamn/lösenord), dina sökningar, dina tidigare inspelningar och de favoriter som du sparar.

Köp. Om du gör köp i vår online-butik, kommer vi av bokföringsskäl att behandla uppgifter om dina köp, dvs. vad du köpte, tidpunkten för köpet samt belopp.

HUR VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER PÅ SOCIALA MEDIER

Om du besöker våra sidor på sociala medier, kommer vi att kunna se dina reaktioner (uppladdningar, likes, kommentarer, osv.). Vi kommer även att ha åtkomst till anonymiserad statistik för att kunna få kunskap om användningen av våra sidor på sociala medier. För behandling av sådana uppgifter, är vi personuppgiftsansvariga tillsammans med det sociala mediet. Underlaget för vår behandling av eventuella personuppgifter i samband med detta, är vårt berättigade intresse i att ha en sida på det sociala mediet och att ha kunskap om hur den används. Var uppmärksam på att även om du raderar ditt konto eller slutar att följa oss på det sociala mediet, kommer dina reaktioner (uppladdningar, likes, kommentarer osv.) fortsatt att kunna vara tillgängliga på vår sida.

VEM VI DELAR PERSONUPPGIFTER MED

Vi kommer att behandla dina personuppgifter konfidentiellt. Vi måste dock dela personuppgifter med andra verksamheter för att utföra de funktioner och ändamål som beskrivs ovan på ett bra sätt.

HUR LÄNGE SPARAR VI PERSONUPPGIFTERNA

Vi sparar uppgifter om dig så länge det är nödvändigt för de ändamål som nämnts ovan. Därefter raderar vi dem. Såvida du inte samtycker till något annat, innebär detta i huvudsak att:

  • Uppgifter om träningshistorik och upplysningar om online träning raderas senast 6 månader efter att medlemskapet har upphört.

  • Uppgifter om träningsrelaterade tjänster raderas löpande.

  • Uppgifter om köp raderas efter 5 år i enlighet med bokföringslagen.

  • Uppgifter gällande överträdelser av våra säkerhets- och ordningsregler raderas i slutet av uteslutningsperioden och anslutande prövoperiod. Uteslutningsperiodens längd beror på hur allvarlig överträdelsen är.

  • Uppgifter för utskick av nyhetsbrev och marknadsföring lagras så länge som du samtycker till att vi skickar nyhetsbrev och marknadsföring till dig.

Vi kan välja att anonymisera personuppgifterna istället för att radera dem, dvs. att vi sparar uppgifterna, utan att det längre är möjligt att knyta dem till dig som enskild person.

DINA RÄTTIGHETER

Du har flera rättigheter enligt GDPR. Du kan vända dig till  om du vill utöva någon av de rättigheter som anges nedan eller om du har övriga frågor, kommentarer eller om du vill ha mer information kring vår behandling av personuppgifter. Vi kommer att besvara ditt meddelande, så snart som möjligt, vanligtvis senast inom en månad. Vi vill göra dig uppmärksam på att det finns flera undantag och begränsningar till dessa rättigheter som innebär att vi inte alltid behöver eller kan låta dig utöva dessa rättigheter.

Rätt till tillgång och information. Du kan begära att få ett besked om huruvida vi behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få en kopia av dessa, tillsammans med viss närmare information om ändamålen med behandlingen, de kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller, de mottagare till vilka personuppgifterna har eller ska lämnas ut, lagringsperioden och förekomsten av rätten att begära rättelse och radering samt att begära begränsning och att invända mot behandling. Du har även rätt till information om rätten att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten samt om varifrån personuppgifterna kommer, liksom om förekomsten av automatiserat beslutsfattande tillsammans med viss ytterligare information.

Rätt till rättelse. Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade.

Rätt att göra invändningar. När vi behandlar personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse har du rätt att när som helst invända mot behandlingen. Om vi inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna måste vi upphöra med behandlingen. Du har också rätt att invända mot vår behandling av personuppgifter för marknadsföring. Om du invänder mot sådan behandling ska vi upphöra med behandlingen.

Rätt att återkalla samtycke. När vi behandlar personuppgifter med stöd av ditt samtycke kan du när som helst återkalla detta samtycke. Vi är då skyldiga att med framtida verkan sluta behandla dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke.

Rätt till begränsning. Du har i vissa fall, till exempel om du har invänt mot vår behandling av dina personuppgifter, bestridit personuppgifternas korrekthet eller om personuppgiftsbehandlingen är olaglig, möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Genom att begära en begränsning har du, i vart fall under en viss tid, möjlighet att stoppa oss från att använda uppgifterna annat än för att exempelvis försvara rättsliga anspråk. Du kan även hindra oss från att radera uppgifterna, till exempel om du behöver uppgifterna för att kräva skadestånd.

Rätt till radering. Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om vi inte längre behöver personuppgifterna för de ändamål som de samlades in eller behandlas för, du återkallar ditt samtycke, du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl för fortsatt behandling, dina personuppgifter har behandlats på ett olagligt sätt eller om vi är skyldiga enligt lag att radera dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Integritetsskyddsmyndigheten har sammanställt en mer detaljerad beskrivning av vad dessa rättigheter innebär, som kan nås via följande länk: https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/de-registrerades-rattigheter/.

Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Vi uppskattar om du kontaktar oss först, så att vi kan reda ut eventuella missförstånd.

Cookies. Vår webbplats använder cookies. Mer information om detta, hittar du i vår cookiepolicy.

Ändringar. Vi kommer att uppdatera denna personuppgiftspolicy vid behov, exempelvis när vi lanserar nya produkter eller gör ändringar i befintliga produkter. Du kommer att få information av oss om vi gör väsentliga ändringar. Du kommer alltid att hitta den senaste versionen av personuppgiftspolicyn på vår webbplats.

Denna policy är senast uppdaterad den 12.09.2023